Ανακοινώνεται ότι το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας προσκαλεί τους γεννηθέντες το έτος 2000 (κλάση 2021) να προσέλθουν κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018 (2 Ιανουαρίου έως και 2 Απριλίου) στις κατά τόπους Προξενικές Αρχές, προκειμένου να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ).

Οι στρατεύσιμοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Γενικό Προξενείο Μελβούρνης και να κλείσουν συνάντηση για το σκοπό αυτό με το Τμήμα Στρατολογίας.

Κατά τη συνάντηση οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν απαραιτήτως, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα: (1) Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου, (2) βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, (3) βεβαίωση ΑΜΚΑ, ή, αν δε διαθέτουν κάποιο από τα ως άνω δικαιολογητικά, επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους. Επίσης, κατά την κατάθεση του ΔΑ, οι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να γνωστοποιούν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).

ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ