Ο εθελοντισμός αναδεικνύεται μέσα από τις πράξεις μας

­Η State Emergency Service, θέτει από τον προσεχή μήνα σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα, μέσα από το οποίο θα εκπαιδεύσει άτομα από την πολυεθνική κοινότητα, για να πλαισιώσουν το Σώμα ως εθελοντές. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, απευθύνεται και σε άτομα από το πολυεθνικό μωσαϊκό, γι αυτό καλεί και συμπαροίκους να δηλώσουν συμμετοχή.

Καλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι, να λάβουν μέρος στις βραδιές πληροφόρησης, οι οποίες θα γίνουν τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου μεταξύ 7 μ.μ. και 9 μ.μ. και το Σάββατο, 11 Ιουλίου μεταξύ 10 το πρωί και 2 μ.μ., στο παράρτημα της SES στο Springvale.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της Υπηρεσίας, γίνονται δεκτά άτομα από όλα τα στρώματα, φτάνει να είναι άνω των 18 ετών και πρόθυμα να βοηθήσουν συνανθρώπους μας – μεμονωμένα άτομα και ομάδες – που βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Είτε αυτό είναι αποτέλεσμα ατυχήματος από ανθρώπινο λάθος όπως για παράδειγμα μια πυρκαγιά ή από ένα ακραίο φυσικό φαινόμενο, όπως μια πλημμύρα, ένας σεισμός κλπ.

Δεδομένου ότι η Υπηρεσία  έχει σώσει τη ζωή και τις περιουσίες μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας, επιβάλλεται να ενισχυθεί το Σώμα με νέους ανθρώπους ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στις κλήσεις και προκλήσεις των καιρών μας.

ΠΡΟΛΗΨΗ

Ως γνωστό δελτία και στα ελληνικά με ενδεδειγμένες πρακτικές για μέτρα πρόληψης της State Emergency Service, έχουν δει πολλές φορές το φως της δημοσιότητας.
«Είναι μια προσπάθεια της Υπηρεσίας να ε­λα­χι­στο­ποιή­σει τις ζημιές κι απώλειες και να ε­νη­με­ρώ­σει την ευρύτερη κοινωνία. Το μυστικό της ασφάλειας κρύβεται σε τέσσερις λέ­ξεις: Σχεδιασμός, προε­τοι­μα­σί­α, προφύλαξη και αποφυγή», θα πει ο κ. Παναγιώτης Σταθόπουλος, που είναι επιτελικός αξιωματικός του Εθελοντικού Σώματος της SES και προσθέτει: Διαβάστε και ακολουθείστε τις ενδεδειγμένες οδηγίες προτού συνδέσετε ηλεκτρικά σκεύη και έχετε πάντα πρόχειρα ένα πυ­ρο­σβε­στή­ρα.

Μη καπνίζετε στο κρεβάτι. Ε­κτός α­πό ό­τι εί­ναι μια κα­κή, ε­πι­κίν­δυ­νη και ανθυγιεινή συ­νή­θεια, εί­ναι και…  α­ντιαι­σθη­τι­κή. Σβή­νε­τε το τζά­κι ό­ταν πά­τε για ύ­πνο ή φεύγετε α­πό το σπί­τι, και διατηρείτε καθαρό τον συναγερμό καπνού.

Τους θερινούς μή­νες, που οι καιρικές συνθήκες αυ­ξά­νουν το κίν­δυ­νο πυρ­κα­γιάς, η Υ­πη­ρε­σί­α για προληπτικούς λόγους α­πα­γο­ρεύ­ει το άναμμα φωτιάς. Η πλη­ρο­φό­ρη­ση για τις η­μέ­ρες που ι­σχύ­ουν οι α­πα­γο­ρεύ­σεις γίνεται α­πό τα Μέ­σα Μα­ζι­κής Ε­πι­κοι­νω­νί­ας, έντυ­πα και η­λε­κτρο­νι­κά.
Θυμίζω ότι η χρή­ση πυ­ρο­τε­χνη­μά­των, χω­ρίς ά­δεια εί­ναι πα­ρά­νο­μη στη Βι­κτώ­ρια. Για να α­πο­φύ­γου­με λοι­πόν το πρό­στι­μο και για να μπο­ρού­με να υ­πε­ρη­φα­νευό­μα­στε ό­τι α­νή­κου­με στη τά­ξη του «νο­μο­τα­γή πο­λί­τη» πρέ­πει να α­κο­λου­θού­με τους κα­νο­νι­σμούς», εκτιμά.

ΘΕΛΕΙ ΨΥΧΗ

Ο κ. Παναγιώτης Σταθόπουλος, που για την 25χρονη ευδόκιμη και σημαντική υπηρεσία του στο Σώμα Έκτακτων Περιστατικών, τον Ερυθρό Σταυρό και σε άλλους φορείς τιμήθηκε τόσο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση όσο και την Ελληνική Πολιτεία, δηλώνει ότι «ο εθελοντισμός, δεν είναι κάτι που λέγεται. Θέλει ψυχή. Αναδεικνύεται μέσα από τις πράξεις του καθενός μας. Ο εθελοντής προσφέρει χωρίς διακρίσεις. Δεν έχει σύνορα, ούτε προσφέρει σύμφωνα με τη γλώσσα, το χρώμα, τη φυλή. Παραμερίζει την κούραση, το κρύο και τη ζέστη και εκτελεί. Είναι εκεί για να υπηρετήσει αυτό που έχει τάξει ως στόχο ζωής, την αποστολή του σαν εθελοντής. Αυτό ακριβώς που υποδηλώνει η λέξη».

Σημειώνεται ότι ο κορμός της Υπηρεσίας Έκτακτων Περιστατικών Βικτωρίας, τμήμα του υπουργείου Αστυνομίας, αποτελείται από 50 με 60 μόνιμους αξιωματικούς. Οι υπόλοιποι, γύρω στις 5,500 είναι εθελοντές. Το Σώμα αναλαμβάνει έκτακτα περιστατικά μέχρι και φυσικές καταστροφές», συμπληρώνει.
Από τα πολλά πιστοποιητικά που συνοδεύουν το βιογραφικό του, ξεχωρίζω αυτό της Πολιτικής Προστασίας από τα Ηνωμένα Έθνη το 2001.
Ας παραδειγματιστούμε λοιπόν από το πολυποίκιλο έργο του κ. Σταθόπουλου κι ας κάνουμε πράξη τον εθελοντισμό, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν από προσοντούχο προσωπικό σε ένα ευχάριστο περιβάλλον. Η Υπηρεσία παρέχει το ρουχισμό και όλο τον εξοπλισμό ενώ οι επιχειρήσεις κατευθύνονται από έξη περιφέρειες σε κεντρικά σημεία της Βικτώριας.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα: www.ses.vic.gov.au ή τηλεφωνήστε στον κ. Μιχάλη Αλέξη Διοικητή της Περιφερειακής Μονάδας Υποστήριξης: 9509 4509 κινητό: 0419 106 329.