Με­τά την κα­τα­πλη­κτι­κή της πο­ρεί­α στο “Vogue Athens Open 2009”, το ο­ποί­ο ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε την Κυ­ρια­κή (04/10) στο Ο­λυ­μπια­κό Κέ­ντρο Α­ντι­σφαί­ρι­σης Α­μα­ρου­σί­ου, η Λέ­να Δα­νι­η­λί­δου ση­μεί­ω­σε ά­νο­δο 56 θέ­σε­ων και πλέ­ον βρί­σκε­ται στο Νο166 της πα­γκό­σμιας κα­τά­τα­ξης.
Η Ελ­λη­νί­δα πρω­τα­θλή­τρια εί­χε πο­λύ κα­λή πο­ρεί­α στο α­θη­να­ϊ­κό τουρ­νουά, ό­που έ­φτα­σε στον τε­λι­κό του α­πλού, αλ­λά ε­κεί ητ­τή­θη­κε α­πό την Γε­λέ­να Ντό­κιτ­ς (Αυ­στρα­λί­α, Νο68), ε­νώ κα­τέ­κτη­σε τον τί­τλο στο δι­πλό.

Πλέ­ον, η Δα­νι­η­λί­δου έ­χει 350 βαθ­μούς και ξέ­φυ­γε α­πό την Άννα Γε­ρα­σί­μου που εί­χε ξε­κι­νή­σει κα­λύ­τε­ρα το 2009, αλ­λά πλέ­ον βρί­σκε­ται στο Νο247 της σχε­τι­κής λί­στας με 198 βαθ­μούς.

Α­πό τις υ­πό­λοι­πες Ελ­λη­νί­δες που έ­χουν πά­ρει κα­τά­τα­ξη, η Ει­ρή­νη Γε­ωρ­γά­του ση­μεί­ω­σε ά­νο­δο 6 θέ­σε­ων και πλέ­ον εί­ναι στο Νο280 του κό­σμου με 168 βαθ­μούς, ε­νώ η Στα­μα­τί­α Φα­φα­λιού με 7 βαθ­μούς εί­ναι στη 854η θέ­ση.

Α­πό ε­κεί και πέ­ρα, α­με­τά­βλη­τη έ­μει­νε η πρώ­τη 10ά­δα, με την Ντι­νά­ρα Σά­φι­να να πα­ρα­μέ­νει στο Νο1 του κό­σμου με 8.250 βαθ­μούς, με τη Σε­ρί­να Γου­ί­λιαμ­ς και τη Βί­νους Γου­ί­λιαμ­ς να κα­τα­λαμ­βά­νουν το Νο2 και Νο3 του κό­σμου.