ΝΑ­ΜΑ­ΣΤΕ με­τά α­πό μια μι­κρή α­νά­παυ­λα.
“Κο­ντά” σας και πά­λι για το ρα­ντε­βού μας ό­που θα τα.. λέ­με, ό­πως για δε­κα­ε­τί­ες τώ­ρα τα λέ­με.
Εί­μαι σί­γου­ρος ό­τι κά­ποιοι θα χα­ρούν που με “ξα­να­βλέ­πουν”.
Όσο γι’ αυ­τούς που χά­ρη­καν… υ­πο­λο­γί­ζο­ντας ό­τι “έ­φυ­γα α­πό το “Νέ­ο Κό­σμο”… τι να πω;
Κου­ρά­γιο παι­διά, κου­ρά­γιο, για­τί δεν πά­ω που­θε­νά, ε­δώ θα μεί­νω!
 
ΣΕ μια στιγ­μή που πα­γκό­σμιες αλ­λά και Ευ­ρω­παί­ες πρω­τα­θλή­τριες (Γαλλί­α, Πορ­το­γα­λί­α, Ελ­λά­δα) πα­σχί­ζουν στην κυ­ριο­λε­ξί­α να προ­κρι­θούν στην τελι­κή φά­ση του Μου­ντιάλ της Νό­τιας Α­φρι­κής, το “χρυ­σό” ει­σι­τή­ριο κέρ­δι­σε πανεύ­κο­λα η γει­τό­νισ­σα Νέ­α Ζη­λαν­δί­α.
Πράγ­μα που ση­μαί­νει ό­τι δύ­ο χώ­ρες της η­πεί­ρου της Ω­κε­α­νί­ας, η Αυ­στρα­λί­α (επί­ση­μα α­νή­κει στην πο­δο­σφαι­ρι­κή οι­κο­γέ­νεια της Α­σί­ας) και η Νέ­α Ζη­λαν­δί­α θα εί­ναι πα­ρού­σες στην πιο με­γά­λη α­θλη­τι­κή γιορ­τή του πλα­νή­τη (ναι, εί­ναι πιο με­γά­λη και α­πό Ο­λυ­μπιά­δα).
 
ΤΩ­ΡΑ κα­λό εί­ναι αυ­τό ή κα­κό;
Αν ρω­τή­σεις τους προ­κρι­θέ­ντες, σί­γου­ρα κα­λό θα σου πού­νε ό­τι εί­ναι πο­λυ­υυ­υ­υ­υ­ύ κα­λο­ο­ο­ο­ο­ό.
Εί­ναι ό­μως;
Και βέ­βαια εί­μαι υ­πέρ των μι­κρών και α­δυ­νά­των στο πο­δό­σφαι­ρο.
 
ΘΑ ή­θε­λα ό­μως να μου πεί­τε με πό­ση ό­ρε­ξη θα ξυ­πνού­σα­τε μέ­σα στην ά­γρια νύ­χτα για να δεί­τε παι­χνί­δι του Μου­ντιάλ της Νό­τιας Α­φρι­κής με α­ντι­πάλους τις Ον­δού­ρες και την Νέ­α Ζη­λαν­δί­α και με πό­ση για να δεί­τε Πορ­το­γα­λί­α-Γαλ­λί­α, που μα­θη­μα­τι­κά εί­ναι α­κό­μη ε­κτός τε­λι­κής φά­σης.
 
ΚΑ­ΤΑ­ΛΑ­ΒΑ­ΤΕ τι εν­νο­ώ για να μην πε­ριτ­το­λο­γώ.
Κα­λή η πρό­ο­δος και η βελ­τί­ω­ση των μι­κρών, αλ­λά δεν εί­ναι ά­δι­κο για τους φιλά­θλους, να πε­ρι­μέ­νουν για κύ­ριο “πιά­το” Κρι­στιά­νο Ρο­νάλ­ντο και Τιε­ρί Αν­ρί και να τους προ­κύ­πτει ο Σμελ­τζ;
 
Ε­ΠΕΙ­ΔΗ σας εί­χα… προ­ε­τοι­μά­σει α­πό την Δευ­τέ­ρα για τον κ. Peter Hargitay, πά­με…
Εί­ναι ο κύ­ριος που προ­σε­λή­φθη α­πό την πο­δο­σφαι­ρι­κή ο­μο­σπον­δί­α της Αυστρα­λί­ας (FFA) για να “χει­ρι­στεί” (το ερ­μη­νεύ­ε­τε ό­πως θέ­λε­τε), τις υ­πο­ψη­φιό­τητες της χώ­ρας μας για διορ­γά­νω­ση του Μου­ντιάλ του 2018, ή αυ­τού του 2022.
Θα εί­ναι με λί­γα λό­για κά­τι σαν συμ­βου­λά­το­ρας και ό­πως λέ­ει ο ί­διος θα προσφέ­ρει στην ο­μο­σπον­δί­α μας “relationship building and advise the FFA in matters of revelance to Australias bid for the 2018, and 2022 world cups”.
 
ΚΑ­ΛΟ α­κού­γε­ται ό­λο αυ­τό, για­τί δεν μπο­ρεί να τα κά­νει ό­λα ο τσαίρ­μαν της ο­μο­σπον­δί­ας μας Φραν­κ Λό­ου­ϊ, που εί­ναι και κά­ποιας η­λι­κί­ας.
Α­νέ­θε­σε λοι­πόν στον φί­λο του Peter Hargitay, τις δη­μό­σιες σχέ­σεις, με στό­χο να πεί­σει τους “α­θά­να­τους” της ΦΙ­ΦΑ να ψη­φί­σουν υ­πέρ της Αυ­στρα­λί­ας για την διοργά­νω­ση ε­νός εκ των Μου­ντιάλ που α­να­φέ­ρου­με πιο πά­νω.
 
ΠΟ­ΛΥ ω­ραί­α έ­ως ε­δώ και μπρά­βο (θα πεί­τε) στην ο­μο­σπον­δί­α μας που ξο­δεύ­ει ε­πι­με­λώς κά­ποια α­πό τα $45.6 εκ. που θα δια­θέ­σει η ο­μο­σπον­δια­κή κυ­βέρ­νη­ση για τα έ­ξο­δα υ­πο­βο­λής των υ­πο­ψη­φιο­τή­των μας.
 
ΜΕ την ο­μο­σπον­δί­α να α­πο­φεύ­γει… ευ­γε­νι­κά να α­να­φερ­θεί στο πο­σό που θα στοι­χί­σει ο κ. Peter Hargitay, ας γνω­ρί­σου­με κα­λύ­τε­ρα τον κα­λό αυ­τό κύ­ριο που γεν­νή­θη­κε το 1951 στην Ουγ­γα­ρί­α (… συ­μπτω­μα­τι­κά πα­τρίδα και του Φραν­κ Λό­ου­ϊ).
– Με­γά­λω­σε στην Ελ­βε­τί­α και έ­παι­ξε σαν τζού­νιορ πο­δό­σφαι­ρο στην ο­μά­δα της “Βα­σι­λεί­ας”, της ο­ποί­ας πα­ρα­μέ­νει μέ­χρι σή­με­ρα ο­πα­δός, ε­νώ την τε­λευ­ταί­α δε­κα­ε­τί­α εί­ναι και μέ­λος της αγ­γλι­κής Τσέλ­σι.
– Διε­τέ­λε­σε σύμ­βου­λος του Σεπ Μπλά­τερ, έ­ως το 2007 ο­πό­τε και πα­ραι­τή­θη­κε για να ερ­γα­στεί για την υ­πο­ψη­φιό­τη­τα του Λον­δί­νου για την διορ­γά­νω­ση του Μου­ντιάλ του 2018 (!!).
– Ο πο­λυ­πράγ­μων Ουγ­γρο-ελ­βε­τός εί­ναι και σύμ­βου­λος του α­ντι­προέ­δρου της ΦΙ­ΦΑ Μο­χά­με­ντ μπιν Λά­ντεν, ο ο­ποί­ος εί­ναι πρό­ε­δρος της Α­σια­τι­κής συ­νο­μο­σπον­δί­ας και στε­νός φί­λος του δι­κού μας τσαίρ­μαν Φραν­κ Λό­ου­ϊ.
– Ο διο­ρι­σμός του Λόρ­δου Τρί­ε­σμαν στην θέ­ση του υ­πεύ­θυ­νου για την αγ­γλική υ­πο­ψη­φιό­τη­τα του 2018, έ­φε­ρε τον Peter Hargitay, ε­κτός της αγ­γλι­κής υ­πο­ψη­φιό­τη­τας με κά­ποιες πλη­ρο­φο­ρί­ες να α­να­φέ­ρουν ό­τι έ­χα­σε “ε­πτα­ψή­φιο” πο­σό α­πο­ζη­μί­ω­σης με βά­ση το συμ­βό­λαιο συ­νερ­γα­σί­ας που εί­χε υ­πο­γρά­ψει εμ τους εγ­γλέ­ζους.
 
Ο­ΜΩΣ το cv του κυ­ρί­ου Peter, α­να­φέ­ρει και άλ­λα μεί­ζο­νος ση­μα­σί­ας πράγ­μα­τα.
– Το 1984 ερ­γά­ζε­ται για τις δη­μό­σιες σχέ­σεις της πο­λυε­θνι­κής ε­ται­ρί­ας χημι­κών Union Barbide, ό­ταν σε πυρ­κα­γιά του ερ­γο­στα­σί­ου στην πό­λη των Ιν­διών Bhopal, σκο­τώνο­νται 3.000 ά­το­μα ε­νώ πε­θαί­νουν και πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό 20.000 ά­το­μα λό­γω της μό­λυν­σης του πε­ρι­βά­λο­ντος τα ε­πό­με­να χρό­νια.
– Αρ­γό­τε­ρα ο Ουγ­γρο-ελ­βε­τός “ή­ρω­ας” μας, θα ερ­γα­στεί για λο­γα­ρια­σμό του Marc Rich, “διά­ση­μου” φο­ρο­φυ­γά των Η­ΠΑ, με δρα­στη­ριό­τη­τα στην α­πο­κλει­σμέ­νη λό­γω των φυ­λε­τι­κών δια­κρί­σε­ων Νό­τια Α­φρι­κή και πα­ρά­νο­μη δια­κί­νη­ση πε­τρε­λαίου α­πό το Ι­ράν, “α­μάρ­τη­μα” για το ο­ποί­ο συ­νε­λή­φθη.
Αρ­γό­τε­ρα ο Μπιλ Κλί­ντον θα τον α­παλ­λά­ξει κά­θε κα­τη­γο­ρί­ας, αλ­λά “κα­λύ­τε­ρα να σου βγει το μά­τι, πα­ρά το ό­νο­μα”!
– Πά­με ό­μως στον δι­κό μας σύμ­βου­λο του FFA o ο­ποί­ος το 1995 συ­νε­λή­φθη α­πό την αστυ­νο­μί­α της Τζα­μά­ϊ­κα για δια­κί­νη­ση κο­κα­ΐ­νης!
Λί­γο αρ­γό­τε­ρα θα α­θω­ω­θεί, αλ­λά εί­πα­με, κα­λύ­τε­ρα το ό­νο­μα πα­ρά το μά­τι.
– Το 1997 ο Peter Hargitay συλ­λαμ­βά­νε­ται α­πό την ΄Ι­ντερ­πολ στο Μα­ϊ­ά­μι και κλεί­νεται στη φυ­λα­κή για ε­πτά μή­νες με την κα­τη­γο­ρί­α της συμ­με­το­χής σε συ­νω­μοσί­α για ει­σα­γω­γή 20 κι­λών κο­κα­ΐ­νης στις Η­ΠΑ.
Και την πε­ρί­πτω­ση αυ­τή θα α­θω­ω­θεί “κα­τό­πιν ε­ορ­τής” α­πό ό­λες τις κα­τη­γορί­ες και θα δη­λώ­σει:
“Όλα ή­ταν μια με­γά­λη ε­μπει­ρί­α”!
 
Ε­ΜΠΕΙ­ΡΙΑ θα πρέ­πει να εί­ναι και για μας η… γνω­ρι­μί­α μας με την πο­λυ­πράγ­μο­να αυ­τόν κύ­ριο που α­πό τον πε­ρα­σμέ­νο Ια­νουά­ριο ερ­γά­ζε­ται για να πε­τύχει η Αυ­στρα­λί­α την ε­ξα­σφά­λι­ση της διορ­γά­νω­σης ε­νός εκ των Μου­ντιάλ 2018, 2022.
 
ΤΟ πό­σο θε­μι­τές θα εί­ναι οι μέ­θο­δοι για να πει­σθούν οι 24 “α­θά­να­τοι” της ΦΙ­ΦΑ να… στεί­λουν έ­να α­πό τα δύ­ο Μου­ντιάλ down under, μάλ­λον α­πο­τε­λεί λε­πτο­μέ­ρεια.
“Ο σκο­πός α­γιά­ζει τα μέ­σα”. Έτσι δεν λέ­νε;
 
ΚΑΙ σε πα­ρό­μοιες πε­ρι­πτώ­σεις ό­σο πιο λί­γα γνω­ρί­ζεις, τό­σο κα­λύ­τε­ρα.
Το λέ­ει άλ­λω­στε και η ο­μο­σπον­δί­α του Σίδ­νε­ϊ, η ο­ποί­α σε δη­μο­σιεύ­μα­τα σχετι­κά με τον διο­ρι­σμό του Ουγ­γρο-ελ­βε­τού, τον α­κρι­βή ρό­λο του, την α­κρι­βή α­μοι­βή του, το πα­ρελ­θόν του και άλ­λα πολ­λά, α­πα­ντά­ει με το λα­κω­νι­κό:
“Το FFA δεν συ­ζη­τά­ει λε­πτο­μέ­ρειες την συμ­φω­νιών με συ­νερ­γά­τες του”.
 
ΖΗ­ΤΩ η δια­φά­νεια!!