Το θέμα της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας των Ελλήνων πολιτών απασχολεί συχνά τους Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού, ειδικά στην περίπτωση που θέλουν να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης της ελληνικής τους ιθαγένειας και στην περίπτωση που θέλουν να ταξιδέψουν προς την Ελλάδα και να παραμείνουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, όλοι οι Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων (ήτοι όλοι οι άρρενες Έλληνες) έχουν υποχρέωση στράτευσης στις Ένοπλες Δυνάμεις, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος. Η διάρκεια της θητείας είναι δώδεκα μήνες. Προβλέπονται, όμως, από το νόμο συγκεκριμένες περιπτώσεις μειωμένης θητείας.

Όσον αφορά τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού, ο νόμος προβλέπει ότι αυτοί δικαιούνται μειωμένη εξάμηνη θητεία. Σημαντικό είναι ότι, σύμφωνα με το νόμο, οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού δικαιούνται αναβολής της στρατιωτικής τους θητείας. Η αναβολή αυτή δίνεται επ’ αόριστον, δηλαδή για όσο χρονικό διάστημα το πρόσωπο διατηρεί την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού. Ο νόμος ορίζει ότι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού θεωρείται το πρόσωπο που έχει τη μόνιμη κατοικία του στο εξωτερικό για τουλάχιστον έντεκα συνεχόμενα έτη ή σε περίπτωση που το πρόσωπο κατοικεί μόνιμα και εργάζεται στο εξωτερικό για επτά συνεχόμενα έτη. Ένα πρόσωπο διατηρεί την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού, εφόσον κατοικεί μόνιμα στο εξωτερικό και δεν παραμένει στην Ελλάδα για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών εντός του ίδιου έτους. Εάν ο κάτοικος εξωτερικού που έχει λάβει αναβολή στράτευσης παραμείνει στην Ελλάδα για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών εντός του ίδιου έτους, χάνει την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού και υποχρεούται σε στράτευση, εάν φυσικά βρίσκεται εντός των ανωτέρω αναφερόμενων ηλικιακών ορίων.

Προκειμένου να χορηγηθεί η αναβολή στράτευσης σε μόνιμο κάτοικο εξωτερικού πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση και ένα πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Το πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού εκδίδεται από το Ελληνικό Προξενείο του τόπου της τελευταίας κατοικίας του αιτούντος την αναβολή. Για την έκδοσή του απαραίτητο είναι να προσκομισθούν στο Προξενείο έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαμονή του ενδιαφερομένου στο εξωτερικό, όπως ιδίως παλιά και νέα διαβατήρια, υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις, συμβόλαια μισθώσεως ακινήτων.
Σε περίπτωση που ο έλληνας πολίτης αποφασίσει να έρθει στην Ελλάδα για μόνιμη διαμονή θα πρέπει να γνωρίζει ότι εάν δεν έχει συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας του, θα υποχρεωθεί σε στράτευση. Σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας του, υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας, αφού όμως υπηρετήσει στο στρατό για 45 ημέρες.

Το δικηγορικό μας γραφείο μπορεί να αναλάβει την απαραίτητη διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών στρατολογικών αρχών για την χορήγηση αναβολής σε μονίμους κατοίκους εξωτερικού και να αιτηθεί και να παραλάβει το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τη στρατολογία και βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος κάτοικος εξωτερικού έχει λάβει αναβολή και δεν υποχρεούται σε στράτευση.

* Το παρόν άρθρο συντάχθηκε από το
Δικηγορικό Γραφείο του κ. Ιωάννη Μ. Τριπιδάκη & Συνεργατών
www.greeklawyersonline.gr / tel.: +30 210 8949037»