Σύμφωνα με Άρθρο 513 του ελληνικού Αστικού Κώδικα με την σύμβαση της πώλησης ο πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα του πράγματος ή το δικαίωμα, που αποτελούν το αντικείμενο της πώλησης, και να παραδώσει το πράγμα, και ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να πληρώσει το τίμημα. Ο πωλητής έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει το αντικείμενο της πώλησης ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου ( νομικό ελάττωμα). Ο πωλητής δεν ευθύνεται για νομικά ελαττώματα που υπάρχουν κατά το χρόνο της πώλησης , αν ο αγοραστής τα γνώριζε. Αλλά για την υποθήκη ή την προσημείωση ή την κατάσχεση ή το ενέχυρο που υπάρχει ο πωλητής ευθύνεται ακόμα και αν ο αγοραστής γνώριζε την ύπαρξή τους.

Ο πωλητής είναι επίσης υποχρεωμένος να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Το αντικείμενο της πώλησης έχει πραγματικά ελαττώματα όταν: α) δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει γίνει από τον πωλητή ή β) δεν είναι κατάλληλο για την ιδιαίτερη με το σκοπό της σύμβασης ειδική χρήση ή γ) δεν είναι κατάλληλο για την χρήση για την οποία προορίζονται συνήθως πράγματα της ίδιας κατηγορίας ή δ) δεν έχει την ποιότητα ή την απόδοση που ο πωλητής προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας.

Ο πωλητής δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα τα οποία ήταν γνωστά στον αγοραστή κατά την υπογραφή της συμφωνίας . Στην περίπτωση που ο πωλητής ευθύνεται για πραγματικό ελάττωμα ή την έλλειψη κάποιας συνομολογημένης συμφωνίας ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την πώληση ή να ζητήσει την μείωση του τιμήματος ή την επισκευή ή την αντικατάσταση του αντικειμένου της πώλησης με άλλο, κατάλληλο για χρήση και για τον σκοπό που αγοράστηκε. Ο αγοραστής μπορεί πάντα να ζητήσει αποζημίωση για την μη εκτέλεση της σύμβασης.

Αν ο αγοραστής παρέλαβε το αντικείμενο της πώλησης ανεπιφύλακτα γνωρίζοντας το ελάττωμα ή την έλλειψη της συνομολογημένης ιδιότητας, λογίζεται ότι το αποδέχτηκε. Αν ο αγοραστής έχει υπαναχωρήσει από την σύμβαση, έχει υποχρέωση να παραδώσει το πράγμα ελεύθερο από κάθε βάρος που του προσέθεσε ο ίδιος, καθώς και τα ωφελήματα που αποκόμισε. Ο πωλητής επιστρέφει το τίμημα με τόκο, ,τα έξοδα της πώλησης καθώς και όσα ο αγοραστής δαπάνησε για το πράγμα. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση ή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση ή να μειώσει το τίμημα αν ακόμα το πράγμα καταστράφηκε ή χειροτέρεψε εξαιτίας του ελαττώματος.

Αν από τα περισσότερα πράγματα που πουλήθηκαν μερικά μόνο έχουν ελαττώματα ή δεν έχουν την συνομολογημένη ιδιότητα, το δικαίωμα αντικατάστασης ή υπαναχώρησης περιορίζεται μόνο σε αυτά. Αν όμως τα πράγματα πουλήθηκαν αθρόα ή ως σύνολο και εκείνα που έχουν το ελάττωμα ή την έλλειψη δεν μπορούν να αποχωριστούν από τα υπόλοιπα χωρίς να ζημιωθεί ο ένας από τους συμβαλλομένους, το δικαίωμα αντικατάστασης ή υπαναχώρησης επεκτείνεται σε όλα.

* Το παρόν άρθρο συντάχθηκε από το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Ιωάννη Μ. Τριπιδάκη & Συνεργατών www.greeklawyersonline.gr / tel.: +30 210 8949037- Μελβούρνη 0402 751 102.