Το άρθρο 905 του ΚπολΔ ορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις κήρυξης στην Ελλάδα ως εκτελεστού αλλοδαπού τίτλου ή απόφασης. Η διαδικασία της κήρυξης ως εκτελεστού αλλοδαπού τίτλου είναι απαραίτητη για δύο κυρίως βασικούς λόγους: α) για να βεβαιωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου, ώστε β) να δοθεί στη συνέχεια η αναγκαία εντολή στα αρμόδια όργανα της ελληνικής πολιτείας να εκτελέσουν τον τίτλο. Με βάση τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, δεν έχει ισχύ τυχόν συμφωνία των ενδιαφερόμενων πλευρών, με την οποία συναινούν να γίνει αναγκαστική εκτέλεση χωρίς την κήρυξη του τίτλου ως εκτελεστού, ακόμη και όταν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Έτσι, οι διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την ακολουθητέα διαδικασία είναι δεσμευτικές. Οι προϋποθέσεις για να κηρυχτεί ως εκτελεστός στην Ελλάδα αλλοδαπός τίτλος, με βάση το ελληνικό δίκαιο, είναι οι ακόλουθες:
1) Η ύπαρξη αλλοδαπού τίτλου (τίτλου δηλαδή που εκδόθηκε στο όνομα αλλοδαπής πολιτείας): τέτοιος τίτλος μπορεί να είναι δικαστική απόφαση αλλά και κάθε άλλο έγγραφο, εφόσον έχει νομική υπόσταση σύμφωνα με τους νόμους της αλλοδαπής πολιτείας (εφόσον δηλαδή εκδόθηκε από αρχή ή πρόσωπο που είχε τέτοια εξουσία). Παραδείγματα εγγράφων που δεν μπορούν να κηρυχτούν εκτελεστά στην Ελλάδα είναι: η συναλλαγματική (διότι δεν αποτελεί έγγραφο αλλοδαπής πολιτείας), ιδιωτικό συμφωνητικό ή συμβιβασμός (διότι δε θεωρείται τίτλος) ή τίτλοι με τους οποίους επιβάλλεται πράξη ή παράλειψη που δεν επιδέχεται εξαναγκασμό, όπως για παράδειγμα η τέλεση γάμου. Πρέπει να σημειωθεί ότι, όταν ο αλλοδαπός τίτλος είναι δικαστική απόφαση, δεν απαιτείται αυτή να είναι τελεσίδικη, αρκεί να είναι εκτελεστή κατά το δίκαιο της πολιτείας στην οποία εκδόθηκε (παράδειγμα αποτελεί η προσωρινά εκτελεστή αλλοδαπή απόφαση).

2) Ο τίτλος πρέπει να είναι εκτελεστός στον τόπο έκδοσής του: είναι αδιάφορο αν ο αλλοδαπός εκτελεστός τίτλος αποτελεί εκτελεστό τίτλο και στην Ελλάδα. Επίσης ο τίτλος πρέπει να είναι εκτελεστός κατά το χρόνο που ζητείται να κηρυχθεί η εκτελεστότητά του στην Ελλάδα (συνεπώς, αν ο αλλοδαπός τίτλος ήταν εκτελεστός αρχικά αλλά έπαυσε η εκτελεστότητά του τη στιγμή που εξετάζεται από το ελληνικό δικαστήριο η κήρυξή του ως εκτελεστού, ο τίτλος δεν μπορεί να κηρυχθεί εκτελεστός στην Ελλάδα).

3) Το περιεχόμενο του αλλοδαπού τίτλου να μην αντίκειται στη δημόσια τάξη

4) Ο αλλοδαπός τίτλος να μην αντίκειται στα χρηστά ήθη: παραδείγματα τίτλων που αντίκεινται στα ελληνικά χρηστά ήθη είναι τίτλοι ή αποφάσεις που επιδικάζουν υπέρογκο τόκο, που υπερβαίνει το νόμιμο.

5) Να μην έχει συναφθεί συνθήκη η οποία είναι εν ισχύ μεταξύ του ελληνικού κράτους και της αλλοδαπής πολιτείας, η οποία να προβλέπει διαφορετική ρύθμιση.
Εάν ο αλλοδαπός τίτλος είναι δικαστική απόφαση, σωρευτικά πρέπει να συντρέχουν και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

6) Να θεωρείται δικαστική απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία της αλλοδαπής πολιτείας η οποία παραμένει ισχυρή (να έχουν δηλαδή τηρηθεί οι νόμιμοι τύποι και να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους αλλοδαπούς νόμους)

7) Να ρυθμίζει ιδιωτική διαφορά 

  
8) Να αποτελεί εκτελεστή απόφαση με βάση το δίκαιο της αλλοδαπής πολιτείας.

9) Να εκδόθηκε από δικαστήριο που είχε δικαιοδοσία.

10) Ο διάδικος που ηττήθηκε να μη στερήθηκε το δικαίωμα υπεράσπισης και συμμετοχής στη δίκη.

11) Η αλλοδαπή απόφαση να μην αντίκειται σε απόφαση ελληνικού δικαστηρίου που εκδόθηκε με τους ίδιους διαδίκους για την ίδια υπόθεση.

* Το παρόν άρθρο συντάχθηκε από το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Ιωάννη Μ. Τριπιδάκη & Συνεργατών www.greeklawyersonline.gr / tel.: +30 210 8949037- Μελβούρνη 0402 751 102.

Διευκρίνηση: Οι παραπάνω συμβουλές σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν νομική υπόδειξη, δεν δίδονται στα πλαίσια σχέσης δικηγόρου – πελάτη και χρησιμοποιούνται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.