Η Εκκλησία των Γνήσιων Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλάδος «άδειασε», κυριολεκτικά, την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Αυστραλίας, διαψεύδοντας την ύπαρξη σχεδίου υπαγωγής ελληνικών κοινοτήτων Αυστραλίας στην πνευματική δικαιοδοσία της.

Ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, διαψεύδει κατηγορηματικώς την πνευματική υπαγωγή των εκκλησιών της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας Αυστραλίας στους Γνήσιους Ορθοδόξους Χριστιανούς του εσωτερικού και χαρακτηρίζει «αγνώστου προελεύσεως και ανυπάρκτου παρουσίας εις την Ελλάδα – ομάδα ρασοφόρων» την ομάδα των Γ.Ο.Χ. με την οποία διαπραγματεύεται η Ομοσπονδία.
Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της ενδιαφέρουσας ανακοίνωσης:

«Τούτο πληροφορηθέντες καί κληθέντες νά σχολιάσωμεν ἀπό δημοσιογραφικούς κύκλους τῆς ὁμογενείας, τό διεψεύσαμε κατηγορηματικῶς. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία δέν εἶναι «σημαία εὐκαιρίας» δι’ ὅσους ἐπιζητοῦν διέξοδο εἰς τὰς διοικητικάς των διαφορὰς μέ τήν προϊσταμένην των Ἐκκλησιαστικήν ἀρχήν. Ἡ νόμιμος καί κανονική ἀρχή τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μὲ τὰς ἀνωτέρω περιγραφείσας συναλλαγάς. Γνωρίζομεν ὅτι ἡ λεγομένη «Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία Ἀμερικῆς(!) καί Αὐστραλίας», εἶναι μία νεοημερολογιτική παράταξη, ἡ ὁποία ἐδημιουργήθη ἀπό τάς Ἑλληνικάς Κοινότητας τῆς Αύστραλίας αἱ ὁποῖαι διαφωνοῦν μετά τοῦ πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως σχετικῶς μὲ τό θέμα τοῦ (οίκονομικοῦ καί διοικητικοῦ) ἐλέγχου τῶν Ἱερῶν Ναῶν τοὺς ὁποίους ᾠκοδόμησαν οἱ Ἕλληνες μετανάστες τῆς Αὐστραλίας. Αἱ Κοινότητες ἐπιθυμοῦν νά διατηροῦν τόν ἀπόλυτον ἔλεγχον τῶν ἐκκλησιῶν καί –διὰ τῶν Προέδρων των- νά προσλαμβάνουν καί ἀπολύουν τούς κληρικούς, ὅπως περίπου τοὺς ὑπαλλήλους τῶν καταστημάτων των. Δέν ἔχουν πνευματικάς διαφοράς μετά τῆς Πατριαρχικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἀλλ’ οἰκονομικάς καί διοικητικάς. Τὸ μόνον πρόβλημά των εἶναι ἡ μὴ ἀναγνώρισις τῶν μυστηρίων τὰ ὁποῖα τελοῦνται εἰς τοὺς ναούς των ἀπὸ τὴν Ἑλληνικήν Πολιτείαν (ἡ Αὐστραλιανή τὰ ἀναγνωρίζει). Τοῦτο ἀποπειρῶνται νὰ παρακάμψουν διὰ τῆς ὑπαγωγῆς των εἰς μίαν -ἀγνώστου προελεύσως καί ἀνυπάρκτου παρουσίας εἰς τὴν Ἑλλάδα- ὁμάδα ρασοφόρων, οἱ ὁποῖοι καί αὐτοί τιτλοφοροῦνται «Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος», ἐκμεταλλευόμενοι τὴν ἀσυδοσίαν ἡ ὁποία ὑφίσταται ἐν Ἑλλάδι ὡς πρὸς τὴν χρῆσιν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

Φρονοῦμεν, ὅμως, ὅτι δέν θά ἐπιτύχουν αὐτό τὸ ὁποῖον ἐπιθυμοῦν», καταλήγει η ανακοίνωση.
Η έρευνα που διενεργήσαμε, πιστοποιεί, ότι η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Αυστραλίας διαπραγματεύεται με ομάδα κληρικών που έχουν αποσχισθεί από την Εκκλησία Γνήσιων Ορθοδόξων Χριστιανών και λειτουργούν, και αυτοί, ως «Εκκλησία Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος». Η δε επιστολή που εστάλη στην Ομοσπονδία το Μάϊο του 2009 με τους «όρους υπαγωγής της» στην εν λόγω παραφυάδα υπογράφεται από το Μητροπολίτη Αιγίνης, κ. Αυξέντιο, όνομα που δεν αναφαίνεται στον «κατάλογο αρχιερέων» της «νόμιμης» Γ.Ο.Χ. Ελλάδος.

Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης ενισχύει τους φόβους, ότι η Ομοσπονδία ενδέχεται να εμπλακεί σε νέα περιπέτεια, αν καταλήξει σε συμφωνία με την ομάδα του Αυξεντίου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Σίδνεϊ, κ. Χάρης Δανάλης, δήλωνε χθες στο Ελληνόγλωσσο πρόγραμμα της SBS ότι «κάποια μέλη της Ομοσπονδίας έχουν αναλάβει να διερευνήσουν περαιτέρω το θέμα, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα υπάρξει συνεργασία ή όχι με τους Γ.Ο.Χ.».

Γ.Ο.Χ. ΚΑΙ «ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΗ» ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
 
   «Σέ νέα φάση ἀναμένεται νά εἰσέλθει τό λεγόμενο “ἐκκλησιαστικό” τῆς ὁμογένειας τῆς Αὐστραλίας, μετά τήν ἐτήσια γενική συνέλευση τῆς Ὁμοσπονδίας Ἑλληνικῶν Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων Αὐστραλίας, πού πραγματοποιήθηκε στήν πόλη τῆς Ἀδελαΐδας.

Οἱ Κοινότητες – μέλη τῆς Ὁμοσπονδίας ἀποφάσισαν, μεταξύ ἄλλων, ὅτι “οἱ ἐκκλησίες πού ἀνήκουν στήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία Ἀμερικῆς καί Αὐστραλίας, ὅπως ἀναγνωρίσουν σάν Ἐκκλησιαστική ἀρχή τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ἀφοῦ πρῶτα ἀκολουθήσουν τίς νόμιμες καταστατικές διαδικασίες πού διέπουν τίς Κοινότητές μας”.

   Ἕως τώρα ἡ λεγόμενη Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία Ἀμερικῆς καί Αὐστραλίας δέν ἀναγνωρίζεται ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί χαρακτηρίζεται “σχισματική” ἀπό τήν Ἀρχιεπισκοπή Αὐστραλίας.

   Ἡ Ὁμοσπονδία Κοινοτήτων προσπάθησε νά ξεπεράσει τό πρόβλημα αὐτό μέ τήν ἔνταξη τῶν ἐκκλησιῶν της στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνήσιων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν (Γ.Ο.Χ.) τῆς Ἑλλάδας, κυρίως γιά νά πετύχει τήν ἀναγνώριση τῶν μυστηρίων πού γίνονται στίς ἐκκλησίες της ἀπό τήν ἑλληνική πολιτεία.
   Πάντως, στίς ἐκκλησίες της στήν Αὐστραλία δέν θά ἀκολουθεῖται τό παλαιό ἡμερολόγιο, ὅπως γίνεται μέ τούς Γ.Ο.Χ. στήν Ἑλλάδα».