Ο υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος, που προκάλεσε υλικές ζημίες και τραυματισμό υποχρεούται να αποζημιώσει το θύμα για όλες τις ζημίες που υπέστη. Για την ακρίβεια η ασφαλιστική εταιρεία του υπαιτίου οδηγού είναι αυτή που στις πλείστες των περιπτώσεων καταβάλει την αποζημίωση, αυξάνοντας ταυτοχρόνως το bonus malus του ασφαλισμένου της, διότι αναγκάσθηκε να πληρώσει αποζημίωση λόγω της υπαίτιας συμπεριφοράς του.

Η αποζημίωση του θύματος περιλαμβάνει όλες τις υλικές ζημίες, από τα ρούχα και τα προσωπικά του αντικείμενα που καταστράφηκαν στο τροχαίο, μέχρι τα έξοδα νοσοκομείου και άλλες ιατρικές δαπάνες, τα έξοδα για αποκλειστικές νοσοκόμες ή την αξία της συμπαράστασης από οικείο πρόσωπο (π.χ. μητέρα του θύματος), τα διαφυγόντα κέρδη από την ανικανότητα εργασίας για ορισμένο χρονικό διάστημα, την δαπάνη για βελτιωμένη τροφή, αλλά και την ηθική βλάβη που υπέστη ο τραυματισθείς από την όλη ταλαιπωρία του και την ενδεχόμενη μελλοντική αδυναμία του να ενεργεί, να αθλείται και να καταοπονείται όπως το έκανε προ του τραυματισμού του.

Αν μάλιστα από το τροχαίο έχει προκληθεί αναπηρία ή παραμόρφωση που επιδρά στο μέλλον του, τότε ζητείται με την αγωγή ξεχωριστή αποζημίωση, εκτός από την αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης.

Εκτός των ανωτέρω αξιώσεων, η αγωγή του θύματος μπορεί να περιλαμβάνει και μία πρόσθετη αποζημίωση σε περίπτωση που είναι έγγαμος/η. Η αποζημίωση αυτή ζητείται όχι από το ίδιο το θύμα, αλλά από τον/την σύζυγο του θύματος.

Κατά το νόμο οι σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να συνεισφέρουν από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, για την αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας. Η συνεισφορά γίνεται με την προσωπική εργασία, τα εισοδήματά τους και την περιουσία τους.
Στην υποχρέωση αυτή περιλαμβάνονται ειδικότερα η αμοιβαία υποχρέωση των συζύγων για διατροφή τους, η κοινή υποχρέωση για διατροφή των τέκνων τους και γενικά η υποχρέωση για συμβολή τους στη λειτουργία του κοινού οίκου. Το μέτρο της υποχρέωσης προσδιορίζεται ανάλογα με τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής και η εκπλήρωσή της γίνεται με τον τρόπο που επιβάλλει η έγγαμη συμβίωση.

Όταν ο ένας σύζυγος τραυματισθεί σε τροχαίο δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον άλλο σύζυγο. Ο άλλος σύζυγος λοιπόν δικαιούται να αξιώσει κι αυτός από τον υπαίτιο του τροχαίου (και από την ασφαλιστική του) αποζημίωση για την στέρηση της συζυγικής συνεισφοράς του τραυματισθέντος συζύγου του, όπως έχει κρίνει ο Άρειος Πάγος με παλαιότερες αποφάσεις του και με την υπ’ αριθ. 720/2008 απόφασή του.

* Ο Χρήστος Ηλιόπουλος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Master of Laws. Emails: bm-bioxoi@otenet.gr και ktimatologiolaw@yahoo.gr