Α­να­βλή­θη­κε η συ­νε­δρί­α­ση της Ο­μο­σπον­δί­ας Ελ­λη­νι­κών Ορ­θοδό­ξων Κοι­νο­τή­των Αυ­στρα­λί­ας, που εί­χε προ­γραμ­μα­τι­σθεί για την προ­η­γού­μενη ε­βδο­μά­δα. Αι­τί­α; Ο τό­πος της συ­νά­ντη­σης.

 Οι πη­γές μας λέ­νε, ό­τι το προ­ε­δρεί­ο της Ο­μο­σπον­δί­ας ζη­τά να γί­νει η συ­νε­δρί­α­ση στην Αδελαΐδα, πα­ρά το γε­γο­νός ότι ο φο­ρέ­ας συ­νε­δρί­α­σε ε­πα­νει­λημ­μέ­να στην πρω­τεύ­ου­σα της Νό­τιας Αυ­στραλί­ας και τη Μελ­βούρ­νη. Οι κοι­νο­τάρ­χες του Σίδ­νε­ϊ α­πορ­ρί­πτουν την Α­δε­λαΐδα και ζη­τούν να τη­ρη­θεί η αρ­χή των συ­νε­δριά­σε­ων της Ο­μο­σπον­δί­ας εκ πε­ρι­τροπής σε ό­λα τα με­γά­λα κέ­ντρα του Ελ­λη­νι­σμού της Αυ­στρα­λί­ας.

Ο τό­πος συ­νε­δρί­α­σης της Ο­μο­σπον­δί­ας εί­ναι πρό­σχη­μα για ανα­βο­λή επ’ α­ό­ρι­στον της κρί­σι­μης συ­νε­δρί­α­σης, για το μέλ­λον του φο­ρέ­α. Λέ­ω κρί­σι­μη συ­νε­δρί­α­ση, διό­τι τα μέ­λη θα πρέ­πει να συ­ζη­τήσουν και να πά­ρουν α­πο­φά­σεις για δύ­ο κρί­σι­μα θέ­μα­τα. Το ένα θέ­μα εί­ναι η άρ­νη­ση του Ελ­λη­νι­κού Κρά­τους να α­να­γνω­ρί­ζει και να κα­ταχω­ρεί τα Μυ­στή­ρια που τε­λούν κλη­ρι­κοί των ΓΟΧ Αυ­στρα­λί­ας. Το άλ­λο θέ­μα εί­ναι η εν­θαρ­ρυ­ντι­κή πρό­ο­δος των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων της Ελ­λη­νι­κής Ορ­θό­δο­ξης Κοι­νό­τη­τας Σίδ­νε­ϊ με την Ιε­ρά Aρ­χιε­πι­σκοπή Αυ­στρα­λί­ας για την ε­πι­στρο­φή της ι­στο­ρι­κής Κοι­νό­τη­τας στην πνευ­μα­τική δι­καιο­δο­σί­α της κα­νο­νι­κής εκ­κλη­σια­στι­κής αρ­χής Αυ­στρα­λί­ας και η δυνα­τό­τη­τα συμ­με­το­χής και άλ­λων κοι­νο­τή­των τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις.

 Το υ­πουρ­γεί­ο Παι­δεί­ας, Δια Βί­ου Μά­θη­σης και Θρη­σκευ­μά­των της Ελ­λά­δας γνω­μο­δό­τη­σε (Ν.Κ.02/12/10), ό­τι βάσει υ­φι­στά­με­νων δι­κα­στι­κών και εκ­κλη­σια­στι­κών α­πο­φά­σε­ων το Ελ­λη­νι­κό Κρά­τος α­να­γνω­ρί­ζει και κα­τα­χω­ρεί τα Μυ­στή­ρια που τε­λού­νται α­πό κα­νο­νι­κούς κλη­ρι­κούς. Οι κλη­ρι­κοί της «Ιε­ράς Μη­τρό­πο­λης Αυ­στρα­λί­ας και Πά­σης Ω­κε­α­νί­ας» – Μη­τρό­πο­λη ΓΟΧ Αυ­στρα­λί­ας – δεν θε­ω­ρού­νται κα­νο­νι­κοί και, ως εκ τού­του, τα Μυ­στή­ρια που τε­λούν δεν α­να­γνω­ρί­ζο­νται και δεν κα­τα­χω­ρού­νται από τις προ­ξε­νι­κές αρ­χές που λει­τουρ­γούν στην Αυ­στρα­λί­α.

 Και για­τί δεν εί­ναι κα­νο­νι­κοί οι κλη­ρι­κοί της «Ιε­ράς Μη­τρό­πο­λης Αυ­στρα­λί­ας και Πά­σης Ω­κε­α­νί­ας»; Διό­τι «η «Ιε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας των Γ.Ο.Χ. Ελ­λά­δος» (Κων/πό­λε­ως 32, Κε­ρα­τσί­νι) δεν σχε­τί­ζε­ται με άλ­λη εκ­κλη­σια­στι­κή αρ­χή των Ορ­θο­δό­ξων Χρι­στια­νών και δεν εί­ναι ε­πί­ση­μα α­να­γνω­ρι­σμέ­νη» δια­σα­φη­νί­ζει η γνω­μο­δό­τη­ση του υ­πουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας και Θρησκευμάτων.

Η άρ­νη­ση του Ελ­λη­νι­κού Κρά­τους να νο­μι­μο­ποι­ή­σει τα Μυ­στήρια των ΓΟΧ της πα­ρά­τα­ξης Αυ­ξε­ντί­ου δια­ψεύ­δει τη μυ­θο­λο­γί­α της η­γε­σί­ας της Ο­μο­σπον­δί­ας για δή­θεν υ­πα­γω­γή των κοι­νο­τή­των με­λών του φο­ρέ­α σε «α­να­γνω­ρι­σμέ­νη» εκ­κλη­σια­στι­κή αρ­χή. Ταυτό­χρο­να, η γνω­μο­δό­τη­ση του υ­πουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας δια­ψεύ­δει τα λε­χθέ­ντα και γρα­φέ­ντα α­πό τον κ. Αυ­ξέ­ντιο, πριν και κα­τά τη διάρ­κεια της «σκαν­δα­λώ­δους» ε­πί­σκε­ψής του στην Αυστρα­λί­α, πε­ρί δή­θεν α­να­γνώ­ρι­σης της πα­ρά­τα­ξής του α­πό το Ελ­λη­νι­κό Κρά­τος και α­πό άλ­λες εκ­κλη­σια­στι­κές δι­καιο­δο­σί­ες.

Οι κοι­νό­τη­τες-μέ­λη της Ο­μο­σπον­δί­ας, που πί­στε­ψαν την η­γεσί­α του φο­ρέ­α τους και υ­πή­χθη­σαν στην πα­ρά­τα­ξη Αυ­ξε­ντί­ου, αλ­λά και οι κοινό­τη­τες που δια­φώ­νη­σαν με την πρό­σκλη­ση των ΓΟΧ στην Αυ­στρα­λί­α, σή­με­ρα ζητούν ε­ξη­γή­σεις. Ζη­τούν οι κοι­νό­τη­τες να πληρο­φο­ρη­θούν, πού στέ­κο­νται εκ­κλη­σια­στι­κά, μετά τη γνω­μο­δό­τη­ση του υ­πουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των; Ζη­τούν να πλη­ρο­φο­ρη­θούν, για­τί ο Αυ­ξέ­ντιος έ­φυ­γε νύ­χτα α­πό την Αυ­στρα­λί­α, για­τί ο Ιά­κω­βος, ο πρώ­ην Ε­πί­σκο­πος των ΓΟΧ στην Α­δε­λαΐδα α­πο­σχί­στη­κε α­πό τον Αυ­ξέ­ντιο, γιατί πα­ραι­τή­θη­καν άλ­λοι κλη­ρι­κοί των ΓΟΧ Αυ­στρα­λί­ας; Ζη­τούν να μά­θουν, για­τί η Ο­μο­σπον­δί­α στή­ρι­ξε γρα­πτώς τον κ. Αυ­ξέ­ντιο και «ά­δεια­σε» τον Ιά­κω­βο. Ζη­τούν να μά­θουν, αν έγι­ναν «σκάν­δα­λα» κα­τά την ε­πί­σκε­ψη του κ. Αυ­ξε­ντί­ου στην Αυ­στρα­λί­α και ποιος/ποιοι ευ­θύ­νο­νται. Κα­τά τα φαι­νό­με­να θα πε­ρι­μέ­νουν και­ρό, για να πά­ρουν α­πα­ντή­σεις στα καί­ρια ε­ρω­τή­μα­τά τους.

Εν τω με­τα­ξύ, οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις της Ελ­λη­νι­κής Ορ­θό­δο­ξης Κοι­νό­τη­τας Σίδνε­ϊ με την Ιε­ρά Αρ­χιε­πι­σκο­πή Αυ­στρα­λί­ας προ­ο­δεύ­ουν. Προ η­με­ρών πα­ρά­γοντες της εν λό­γω Κοι­νό­τη­τας εί­χαν δεύ­τε­ρη συ­νά­ντη­ση με τον Θε­ο­φι­λέ­στα­το Ε­πί­σκο­πο Α­πολ­λω­νιά­δος κ. Σε­ρα­φείμ και τους νο­μι­κούς συμ­βού­λους της Αρ­χιε­πι­σκο­πής (Ν.Κ. 04/12/2010). Σύμ­φω­να, δε, με δη­λώ­σεις κοι­νο­τι­κών και η δεύ­τε­ρη συ­νά­ντη­ση ή­ταν «καρ­πο­φό­ρα» και ε­πι­βε­βαί­ω­σε το «α­μοι­βαί­ο εν­δια­φέρον» για τη διευ­θέ­τη­ση της εκ­κλη­σια­στι­κής εκ­κρε­μό­τη­τας της Κοι­νό­τη­τας.

Η πρό­ο­δος των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων Κοι­νό­τη­τας Σίδ­νε­ϊ – Αρ­χιε­πι­σκο­πής έ­χει προ­κα­λέ­σει έ­ντο­νο εν­δια­φέ­ρον στους κόλ­πους της Κοι­νότη­τας και πολ­λοί διε­ρω­τού­νται «για­τί δεν συμ­με­τέ­χει στις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις η Ο­μο­σπον­δί­α, ως το συλ­λο­γι­κό όρ­γα­νο των κοι­νο­τήτων που βρί­σκο­νται ε­κτός του κλί­μα­τος της αρ­χιε­πι­σκο­πής;».
Ε­ντύ­πω­ση προ­κα­λεί το γε­γο­νός, ό­τι ε­νώ η Ο­μο­σπον­δί­α α­πέ­χει, ως συλ­λο­γι­κό όρ­γα­νο, α­πό τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με την αρ­χιε­πι­σκο­πή, ο πρόε­δρός της, κ. Θε­ο­φά­νης Μά­ρας, συ­να­ντή­θη­κε με τον Θε­ο­φι­λέ­στα­το Ε­πί­σκο­πο Δο­ρυ­λαί­ου, κ. Νί­καν­δρο, στην Α­δε­λαΐδα.

Στε­λέ­χη της Ο­μο­σπον­δί­ας ζη­τούν να μά­θουν, «πό­σες φο­ρές συ­να­ντή­θη­κε ο κ. Μά­ρας με τον Ε­πί­σκο­πο Νί­καν­δρο, με ποί­α ι­διό­τη­τα ο κ. Μά­ρας συ­νά­ντη­σε τον Επί­σκο­πο και, αν οι συ­να­ντή­σεις εί­χαν ε­πί­ση­μο χα­ρα­κτή­ρα ποιος/ποιοι ε­νέ­κρι­νε τις συ­να­ντή­σεις αυ­τές;».
Στέ­λε­χος της Ο­μο­σπον­δί­ας δή­λω­νε στο «Νέ­ο Κό­σμο», ό­τι «οι κοι­νό­τη­τες-μέ­λη δι­καιού­νται να μά­θουν, πό­τε και για­τί έ­γι­ναν οι συνα­ντή­σεις αυ­τές, ι­διαί­τε­ρα αν λη­φθεί υ­πό­ψη η δια­βε­βαί­ω­ση του κ. Μά­ρα προς τη Σύ­νο­δο της πα­ρά­τα­ξης Αυ­ξε­ντί­ου, ό­τι η Ο­μο­σπον­δί­α προ­σβλέ­πει στην κα­λή συ­νερ­γα­σί­α με την κομμα­τια­σμέ­νη Αυ­ξε­ντι­κή πα­ρά­τα­ξη των ΓΟΧ».

Σε ε­πι­στο­λή (02/20/2010) και με α­φορ­μή τις κα­ταγ­γε­λί­ες για «σκάν­δα­λα» κα­τά την πα­ρα­μο­νή την ε­πί­σκε­ψη του κ. Αυ­ξε­ντί­ου στην Αυ­στρα­λί­α, ο κ. Θε­ο­φά­νης Μά­ρας, γρά­φει προς τη Σύ­νο­δο Αυ­ξε­ντί­ου: «…θα ή­θε­λα να το­νί­σω για α­κό­μη μί­α φο­ρά, ό­τι η Ο­μο­σπον­δί­α Ελ­λη­νι­κών Ορ­θο­δό­ξων Κοι­νο­τή­των στη­ρί­ζει το πρό­σω­πο του Αρ­χιε­πι­σκό­που (σ.σ. Αυ­ξε­ντί­ου) και την Α­γί­α και ιε­ρά Σύ­νο­δο και προ­σβλέ­που­με στη συ­νέ­χι­ση της μέ­χρι τώ­ρα κα­λής συ­νερ­γα­σί­ας που έ­χου­με» (Ν.Κ.22/11/2010).
«Εί­ναι ο­ξύ­μω­ρο και α­ντι­φα­τι­κό ο πρό­ε­δρός μας να δε­σμεύ­ε­ται να συ­νε­χί­σει «την κα­λή συ­νερ­γα­σί­α» με τον Αυ­ξέ­ντιο α­πό τη μί­α και α­πό την άλ­λη να συ­να­ντά­ται μυ­στι­κά με τον Ε­πί­σκο­πο Δο­ρυ­λαί­ου» λέ­νε κοι­νο­τάρ­χες μέ­λη της Ο­μο­σπον­δί­ας. «Ό­σο πιο γρή­γο­ρα δο­θούν ε­ξη­γή­σεις, τό­σο πιο γρή­γο­ρα θα κα­θα­ρίσει το το­πί­ο» προ­σθέ­τουν.

Συ­μπε­ρα­σμα­τι­κά, ο «δε­σμός» της Ο­μο­σπον­δί­ας με τους ΓΟΧ – παρά­τα­ξη Αυ­ξε­ντί­ου – έ­χει βυ­θί­σει το φο­ρέ­α σε νέ­α, εκ­κλη­σια­στι­κή α­βε­βαιότη­τα και ε­σω­τε­ρι­κή κρί­ση. Η προ­σπά­θεια κά­ποιων «να πιέ­σουν» την Αρ­χιε­πι­σκο­πή προ­σκα­λώ­ντας στην Αυ­στρα­λί­α μί­α α­σή­μα­ντη «μη α­να­γνω­ρι­σμέ­νη» πα­ρά­ταξη των Γνή­σιων ορ­θο­δό­ξων Χρι­στια­νών έ­γι­νε μπού­με­ραν­γκ.

Κοι­νο­τάρ­χες της Ο­μο­σπον­δί­ας ε­κτι­μούν, ό­τι η α­πο­τυ­χη­μέ­νη προ­σπά­θεια της η­γε­σί­ας της Ο­μο­σπον­δί­ας να «με­τα­στεγά­σει» εκ­κλη­σια­στι­κά τις κοι­νό­τη­τες-μέ­λη της σε συν­δυασμό με την α­πο­δο­τι­κή πο­ρεί­α του δια­λό­γου της Κοι­νό­τη­τας Σίδ­νε­ϊ με την Ιερά Αρ­χιε­πι­σκο­πή Αυ­στρα­λί­ας έ­χει ε­νι­σχύ­σει το εν­δια­φέ­ρον και άλ­λων κοι­νοτή­των για «διά­λο­γο με την αρ­χιε­πι­σκο­πή». Ο χρό­νος θα δεί­ξει. Έ­να εί­ναι βέ­βαιο, ε­πί του πα­ρό­ντος, ό­τι η συ­νε­δρί­α­ση των με­λών της Ο­μο­σπον­δί­ας, ο­πο­τε­δή­πο­τε γί­νει, θα ε­πι­φέ­ρει δρα­μα­τι­κές αλ­λα­γές στο φο­ρέ­α.