Στo πλαίσιο του έργου «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά», το οποίο υλοποιείται από το ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, οργανώνεται σεμινάριο επιμόρφωσης για 30 ομογενείς εκπαιδευτικούς (από Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία, Ν. Αφρική, Αιθιοπία, Αίγυπτο, Σουδάν Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή και Ουρουγουάη), στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο, συνολικής διάρκειας 2 (δύο) εβδομάδων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών, θα υποβάλλονται στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Αυστραλίας και Ν. Ζηλανδίας.

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 2 ως 3 Απριλίου 2011 (αφίξεις) έως και 16-17 Απριλίου (αναχωρήσεις).
Είκοσι εκπαιδευτικοί θα προέρχονται από την Αυστραλία και τη Ν. Ζηλανδία.

Άμεσος στόχος του σεμιναρίου είναι να συμβάλει στη βελτίωση της διδακτικής ετοιμότητας των επιμορφωμένων, μέσα από την παροχή γνώσεων και πληροφοριών σχετικών με την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τη «ζωντανή» ελληνική γλώσσα και προπάντων, τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας, μέσα από τη μύηση στα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών .

Επίσης, στόχος του σεμιναρίου είναι η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των ίδιων των επιμορφωμένων και με τη βοήθεια της συγκεκριμένης ομάδας των επιμορφωμένων, η δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των ίδιων των ομογενών εκπαιδευτικών στη χώρα διαμονής, αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών υπηρεσιών των χωρών διαμονής και των παροικιακών και ελλαδικών φορέων και υπηρεσιών. Απώτερος στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στις περιοχές που διδάσκουν και να στηρίξουν την υλοποίηση του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα καλύπτει:
A) Όλα τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής (οι εκπαιδευτικοί θα μείνουν σε δίκλινα δωμάτια) και διατροφής των συμμετεχόντων, ενώ τους παρέχεται και το απαραίτητο εκπαιδευτικό-ενημερωτικό υλικό.
Β) Στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς παρέχεται επίσης, μερική ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή νοσηλείας σε νοσοκομείο, καθ’ όλη τη διάρκεια του επιμορφωτικού σεμιναρίου. Σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις υγειονομικής περίθαλψης, τα έξοδα βαρύνουν τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Η τελική επιλογή των προς επιμόρφωση εκπαιδευτικών, γίνεται με ευθύνη του Συντονιστή Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους Επιστημονικούς Συμβούλους του Προγράμματος, ανά χώρα, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
1. Αναλογική εκπροσώπηση όλων των βαθμίδων και μορφών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κρατικά/μη κρατικά σχολεία, ημερήσια σχολεία, απογευματινά/σαββατιανά).
2. Αναλογική εκπροσώπηση των διάφορων φορέων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και ιδιαίτερα εκείνων των οποίων τα Σχολεία ή Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας θα λειτουργήσουν ως πιλότοι στη δράση «Ηλεκτρονική Μάθηση» (e-learning) του προγράμματος.
3. Αναλογική εκπροσώπηση των δύο φύλων.
4. Οι επιλεγόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να διδάσκουν Ελληνικά, κατά προτίμηση με πλήρη απασχόληση σε κάποια σχολείο πρωτοβάθμιας ή και δευτεροβάθμιας ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
5. Οι επιλεγόμενοι εκπαιδευτικοί να μην έχουν πάρει μέρος σε σεμινάριο της «Παιδείας Ομογενών», στην Ελλάδα, κατά την τελευταία διετία.
6. Η προθυμία των επιμορφωμένων εκπαιδευτικών να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές μετά την επιμόρφωσή τους στην περιοχή όπου εργάζονται.
7. Οι ιδιαιτερότητας κάθε χώρας, καθώς και λοιπά κριτήρια που κρίνονται απολύτως αναγκαία από την Επιτροπή Επιλογής.
8. Η επάρκεια του/της εκπαιδευτικού στην Ελληνική γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο (αίτηση) που ακολουθεί και να το καταθέσουν στο Γραφείο Εκπαίδευσης της περιοχής τους.
Ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων είναι η 4η Μαρτίου 2011.

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν, δεσμεύονται να παρακολουθήσουν ένα προπαρασκευαστικό τηλεσεμινάριο διάρκειας έξι (6) διδακτικών ωρών (δυο ημέρες) που θα υλοποιηθεί περίπου μια εβδομάδα πριν από την έναρξη του βασικού σεμιναρίου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Οι παρακολουθήσεις των διαλέξεων τόσο στα εξ αποστάσεως σεμινάρια, όσο και στα εντός του Πανεπιστημίου είναι υποχρεωτικές και πιστοποιούνται με επίσημη βεβαίωση του φορέα επιμόρφωσης.

Υπογραμμίζεται ότι οι επιλεγμένοι εκπαιδευτικοί που θα ακυρώσουν εκπρόθεσμα τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, θα επιβαρυνθούν τις δαπάνες που ενδεχομένως θα προκύψουν λόγω της ακύρωσης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση διακοπής της παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Οι επιλεγμένοι εκπαιδευτικοί δεσμεύονται να παραδώσουν στο Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. την ημέρα έναρξης του επιμορφωτικού σεμιναρίου μία έκθεση (2-3 δακτυλογραφημένων σελίδων) που θα παρέχει την συνολική εικόνα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο ή στα σχολεία που διδάσκει ο/η εκπαιδευτικός.

Οι άξονες που θα κινηθεί η έκθεση είναι οι ακόλουθοι:
α) Σύντομο ιστορικό της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην πόλη που ζουν.
β) Σύνθεση και αριθμητικά στοιχεία για το μαθητικό δυναμικό του σχολείου και της περιοχής.
γ) Διδακτικό προσωπικό.
δ) Εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται και σύντομος σχολιασμός του.
ε) Ημέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου.
στ) Προσδοκίες γονέων και ελληνομάθεια των μαθητών.

Η συγγραφή της έκθεσης είναι αναγκαία επειδή βοηθά στην κατανόηση του περιβάλλοντος εργασίας του εκπαιδευτικού και στις ανάγκες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην περιοχή/σχολείο του. Καλούνται λοιπόν οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν να ετοιμάσουν οπωσδήποτε μια σύντομη έκθεση.
Επίσης καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα, να φέρουν μαζί τους μαγνητοσκοπημένες διδασκαλίες από τα σχολεία τους.
Για πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε επίσης στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.uoc.gr/diaspora, καθώς και: www.ediamme.edc.uoc.gr (στα links: εκδηλώσεις & δραστηριότητες). Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Κυριακή Πετράκη  (τηλ: +30 28310 77604, e-mail: kpetr@edc.uoc.gr)


Σημείωση: Εφόσον σε μια χώρα δε συμπληρωθεί ο αριθμός των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών, αυτός θα συμπληρωθεί από εκπαιδευτικούς άλλης χώρας.

Από το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Αυστραλίας και Ν. Ζηλανδίας