Οι προετοιμασίες των φορολογούμενων για τις δηλώσεις εισοδήματος έχουν ήδη ξεκινήσει καθώς η έναρξη των υποβολών τους έχει οριστεί στις 20 Μαρτίου και η λήξη τους στις 30 Ιουνίου. Οι αλλαγές που επιφέρει ο νέος φορολογικός νόμος 4172/2013 είναι αρκετές , από τους συντελεστές φορολόγησης έως τις καταργήσεις φοροαπαλλαγών και δυστυχώς οι παγίδες για τους φορολογούμενους είναι ακόμα περισσότερες. Παρακάτω θα αναφερθούμε σε κάποια σημεία του νόμου προκειμένου να δείξουμε πόσο εύκολο είναι να εκτεθούμε σε αυτές τις παγίδες.

Σύμφωνα με το Ν.4172, άρθρο 33 παρ. η’, ένας φορολογικός κάτοικος εξωτερικού απαλλάσσεται από τη φορολόγηση σύμφωνα με τον τεκμαρτό υπολογισμό εισοδήματος (τεκμήρια) :

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται:
«Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική κατοικία του στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα.»
Τι εννοεί όμως ο νόμος με τη λέξη «εισόδημα»? Ας δούμε τι λέει ο Ν.4172 στο άρθρο 5 και ιδιαίτερα στην παράγραφο 1 περίπτωση ιβ΄:
“1. Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή είναι κάθε εισόδημα πηγής Ελλάδας και ιδίως:
Ιβ) το εισόδημα από τόκους καταβληθέντες ή πιστωθέντες από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας ή αλλοδαπής μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή

Τι μπορεί να σημαίνει πρακτικά αυτό θα το καταλάβουμε στο παρακάτω παράδειγμα:
Έστω φορολογικός κάτοικος Αυστραλίας ο οποίος δεν έχει πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα ( πχ από συντάξεις ή ενοίκια ) καθώς επίσης ούτε κάτι που να παράγει άμεσα τεκμαρτό εισόδημα (πχ αυτοκίνητο, σπίτια κλπ) στην Ελλάδα . Υπό αυτά τα δεδομένα πολύ πιθανόν να υπέβαλλε ο φορολογικός εκπρόσωπος μια δήλωση εισοδήματος της οποίας ο φόρος θα ήταν μηδενικός. Αν όμως ο παραπάνω κάτοικος εξωτερικού έχει έναν «ξεχασμένο» τραπεζικό λογαριασμό που μπορεί να δημιουργεί ένα εισόδημα από τόκο έστω και 1 ευρώ, τότε ενεργοποιείται ο τεκμαρτός προσδιορισμός εισοδήματος και ο φορολογούμενος θα κληθεί να πληρώσει φόρο 22% στη διαφορά μεταξύ τεκμαρτού εισοδήματος και πραγματικού πλέον προκαταβολής φόρου που μπορεί να ξεπεράσει σε ορισμένες περιπτώσεις εύκολα και τα 1.200 Δολάρια.

Αυτό ήταν απλό παράδειγμα από το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι φορολογικές δηλώσεις στην Ελλάδα απαιτούν προσοχή και η βοήθεια κάποιου λογιστή-φοροτεχνικού είναι πλέον απαραίτητη καθώς μπορεί να σας προστατέψει από τέτοιες παγίδες.

Σε καμία περίπτωση δε συνιστάται να κλείσετε αβασάνιστα τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς στην Ελλάδα, καθώς ο όποιος τόκος θα έχει ήδη πραγματοποιηθεί για το 2013 και το 2014, αλλά αντίθετα, να δείτε διεξοδικά τις επιλογές σας με έναν έμπειρο λογιστή .Κάθε τεκμήριο βέβαια είναι μαχητό και μπορεί να αμφισβητηθεί στον προϊστάμενο της αρμόδιας εφορίας , αλλά δεν παύει να δημιουργεί πρόσθετα έξοδα και διαδικασίες.