Προκειμένου να αποκτήσει κάποιος Ελληνικό (Ευρωπαϊκό) Διαβατήριο, πρέπει να αποδείξει την Ελληνική ιθαγένειά του/της. Σύμφωνα με τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, το τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας αποκτά την Ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή του. Προκειμένου να αναγνωρισθεί η Ελληνική Ιθαγένειά του, θα πρέπει να αποδείξει την ύπαρξη αδιάσπαστης αλληλουχίας Ελληνικής καταγωγής σύμφωνα με τα ακόλουθα: 
1o βήμα:
Να εντοπίσει την εγγραφή του Έλληνα προγόνου του (όπως π.χ. του πατέρα του ή της μητέρας του, ή ακόμα και του παππού/της γιαγιάς του) σε Ελληνικό Δήμο και να προμηθευτεί το πιστοποιητικό γέννησης του προγόνου 
2ο βήμα:
Να καταθέσει:
Α) το πιστοποιητικό γάμου (αν παντρεύτηκε στην Αυστραλία) του προγόνου και 
Β) το πιστοποιητικό γέννησης του ενδιαφερομένου
προς εγγραφή στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών. Σε περίπτωση που ο γάμος του Έλληνα προγόνου έλαβε χώρα στην Ελλάδα, τότε, το σχετικό πιστοποιητικό γάμου δεν απαιτείται να εγγραφεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών. Εάν τα ανωτέρω πιστοποιητικά δεν έχουν εκδοθεί από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα «Αποστίλ» (επικύρωση των εγγράφων από το Αυστραλιανό Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων και Εμπορίου) 
3ο Βήμα:
Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, πρέπει να υποβληθεί η σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα ενώπιον του αρμόδιου Ελληνικού Δήμου στον οποίο τηρείται η δημοτολογική μερίδα του Έλληνα προγόνου 
4ο βήμα:
Ο φάκελος προωθείται από το Δήμο στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Μετά την μελέτη/έγκριση του φακέλου, εκδίδεται η Απόφαση της Περιφέρειας, η οποία αναγνωρίζει την Ελληνική ιθαγένεια του αιτούντος. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι άνδρας, η αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει Απόφαση παραγγέλλοντας την εγγραφή του στα μητρώα αρρένων του Ελληνικού Δήμου. Τότε, ο Ελληνικός Δήμος θα προβεί στην καταχώρηση του αιτούντος στα Δημοτολόγια και Μητρώα Αρρένων.
Επιπρόσθετα απαιτούμενα έγγραφα:
Ο αιτών πρέπει επιπροσθέτως να υποβάλει ενώπιον του Ελληνικού Δήμου τα ακόλουθα έγγραφα: 
1) Αίτηση εγγραφής στον Ελληνικό Δήμο και 
2) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Ελληνικό Δήμο.
Σε περίπτωση που ο αιτών είναι άνδρας, πρέπει να συνυποβάλει: 
3) Πράξη καθορισμού ηλικίας και 
4) Πιστοποιητικό αφιξοαναχωρήσεων στην Ελλάδα
Τελευταίο βήμα
Μετά την εγγραφή σε Ελληνικό Δήμο, ο αιτών μπορεί να παραλάβει το Ελληνικό πιστοποιητικό γέννησής του από τον Ελληνικό Δήμο, το οποίο αποδεικνύει την Ελληνική ιθαγένεια και με το οποίο μπορεί να προβεί στην έκδοση του Ελληνικού διαβατηρίου από το Ελληνικό Προξενείο της κατοικίας του ή απευθείας (εάν βρίσκεται στην Ελλάδα) από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διαβατηρίων. Μπορεί επίσης να αιτηθεί την έκδοση Ελληνικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ΑΔΤ).
Συμπερασματικά, τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την παραλαβή του Ελληνικού διαβατηρίου είναι (κυρίως): 
– Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου 
– Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης
– Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου
– Πιστοποιητικά γεννήσεων των γονέων (εάν γεννήθηκαν στην Ελλάδα, εκδίδονται από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές)
Στην περίπτωση που ο παππούς ή/και η γιαγιά του αιτούντος γεννήθηκε στην Ελλάδα αλλά οι γονείς στην Αυστραλία, τότε τα ίδια έγγραφα που αναφέρθηκαν ανωτέρω απαιτούνται για τους γονείς επίσης. 
Ο απαιτούμενος χρόνος είναι συνήθως δύο μήνες έως και ένα έτος, αν όχι περισσότερο, ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω Ειδικού Πληρεξουσίου προς εξειδικευμένο και έμπειρο δικηγόρο, χωρίς να απαιτείται ο αιτών να ταξιδέψει και να παραμείνει για μήνες στην Ελλάδα.
*Ο Ι. Τριπιδάκης (www.greeklawyers.com.au) διατηρεί τα δικηγορικά του γραφεία στο Oakleigh και την Αθήνα.