«Ο ΧΡΙΣΤOΣ σήμερα είναι στην Ειδομένη. Ο Χριστός σήμερα είναι εκεί όπου υπάρχουν κατατρεγμένοι. Για εμάς τους Έλληνες Ορθοδόξους δεν υπάρχει άλλος δρόμος, από το να υποδεχθούμε τον άλλον ως πραγματική εικόνα του Θεού. Η ξενοφοβία και κάθε ρατσιστική τάση δεν έχει καμία σχέση με την παράδοση αυτού του τόπου».

Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος

«Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με. τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. ἐπείνασα γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον».

(Ματθαίος κε’ 31-46)

Το ίδιο εδάφιο σε μετάφραση δική μου:

Όταν έρθει ο Υιός του Ανθρώπου σε όλη Του τη δόξα με τους αγίους αγγέλους δίπλα του, θα καθίσει στον θρόνο και μπροστά του θα συγκεντρωθούν όλα τα έθνη. Τότε θα τους διαχωρίσει, όπως ο βοσκός τα πρόβατα από τα ερίφια. Τα πρόβατα θα σταθούν δεξιά Του και τα ερίφια αριστερά.

Τότε ο βασιλιάς θα στραφεί σε αυτούς που βρίσκονται δεξιά Του: «Εσείς είστε οι ευλογημένοι του Πατέρα μου και θα κληρονομήσετε τη βασιλεία από καταβολής του κόσμου. Γιατί με είδατε πεινασμένο και με ταΐσατε. Με είδατε διψασμένο και μου δώσατε να πιω. Ξένος ήμουν και με μαζέψατε, γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και με περιθάλψατε, φυλακισμένος κι ήρθατε κοντά μου».

«Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε ταΐσαμε, διψασμένο και σου δώσαμε νερό; Πότε σε βρήκαμε ξένο και σε περιμαζέψαμε, άρρωστο και σε φροντίσαμε, φυλακισμένο και σ’ επισκεφθήκαμε;».

«Αφού τα κάνατε όλα αυτά για τους ταπεινούς αδελφούς μου, είναι σαν να τα κάνατε για εμένα τον ίδιο».

Ύστερα θα στραφεί στα άτομα που στέκουν αριστερά Του: «Καταραμένοι, φύγετε από μπροστά μου και πηγαίνετε εις το πυρ το εξώτερον, στη φωτιά που έχουν ανάψει ο διάβολος και οι εκπεσόντες άγγελοι. Γιατί πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω, δίψασα και δεν μου δώσατε νερό, ήμουν γυμνός και δεν με ντύσατε, άρρωστος και φυλακισμένος και δεν με φροντίσατε».

Τότε του απάντησαν εκείνοι: «Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο, διψασμένο, γυμνό, άρρωστο, φυλακισμένο και δεν σε περιθάλψαμε;».

Τότε θα τους αποκριθεί εκείνος: «Αφού δεν τα κάνατε αυτά για τους ταπεινούς αδελφούς μου, είναι σαν να μην τα κάνατε για μένα τον ίδιο». Θα πάνε, λοιπόν, αυτοί στην αιώνια κόλαση και οι δίκαιοι στην αιώνια ζωή.

Χωρίς άλλα λόγια.